Pod plaštom pandemije provodi se otimačina bošnjačke zemlje u RS

„U pouci o pravnom lijeku, oni koji su nam oduzeli imovinu, upućuju da u roku od 30 dana možemo pokrenuti sudski spor gdje će nam oni suditi“. Oduzeta imovina i Medžlisu IZ u Bratuncu.

Piše: Almasa Hadžić

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka – područja jedinica Milići, na adresu Alije Hasanovića iz Maćeha, općina Milići, dostavila je rješenje kojim mu se, na osnovu odredbi Zakona o premjeru i katastru RS iz 2018. godine,  oduzima pravo na korištenje od oko tri dunuma zemljišta koje se na njegovo ime vodilo u katastarskoj općini Maćesi.

Kako stoji u rješenju, riječ je o „uzurpaciji na parcel  k.p  br.1840/1 i 1840/2“ koje se vode u „privremnom listu nepokretnosti br.28 katastarske općine Maćesi“, a na koje mu se stavlja „zabrana otuđenja i opterećenja „te utvrđuje pravo  Republike Srpske da se iste trebaju knjižiti kao njena svojina“.

Rješenje koje je stiglo na adresu Alije Hasanovića, stiglo je na još desetine adresa u Milićima, a prema riječima Hasanovića, uglavnom, oduzima se imovina koja pripada Bošnjacima.

„Nakon što je došlo do novog premjera zemljišta u RS-u, a time i stvaranja novog katastra i grunta RS, došlo do otimanja privatne imovine, koja je odlukama nekakvih komisija, za koje niko od nas nije znao, po automatizmu prevedena u vlasništvo RS.

Tako su dunumi naših šuma prevedeni u vlasništvo Šuma RS, a obradive njive i livade u vlasništvo Republike Srpske.

Navodno, osnov za ove nove premjere kojim je, tobože, utvrđeno da naša imovina nije naša, bili su nekakvi premjeri od prije stotinu i više godina.

Svi mi na svoje otete nekretnine imamo posjedovne listove. Na tu imovinu su naši djedovi, očevi pa sada i mi plaćali porez da bi smo sada, voljom vlasti pod kojom živimo, ostali bez te imovine.

Meni je oduzeto oko tri dunuma zemlje i šume. Ima domaćina kojima je oduzeto i po 20 dunuma zemlje“, navodi Hasanović.

Vlasnici kojima je oduzeta imovina, prema navodima iz rješenja, imaju pravo na žalbu Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a u roku od 15 dana.

„Žalbom se, možete misliti, mogu pobiti navodi iz rješenja samo u pogledu utvrđenih podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta, a ne nikako otimanje imovine onog koji se žali.

Još veći apsurd je da nas u pouci o pravnom lijeku, oni koji su nam oduzeli imovinu, upućuju da u roku od 30 dana možemo pokrenuti sudski spor gdje će nam oni suditi“.

Naš sagovornik navodi da će, konkretno, svi kojima je u katastarskoj općini Maćesi u Milićima, oduzeta imovina od strane RS, ispoštovati sve pravne procedure kada je u pitanju borba za njihovu imovinu, ali da na tome neće stati.

O svemu šta se događa sa oduzimanjem njihove imovine obavjestit će, najprije, međunarodne institucije u Sarajevu, a potom i nadležne evropske institucije.

„Naši strahovi da će donošenjem Zakona o premjeru i katastru RS iz 2018. godine, Republika Srpska početi stvarati novi grunt i katastar po kome će, krijući se iza zakonskih odredbi, masovno oduzimati imovinu Bošnjaka, su se obistinili.

Iza ovoga se kriju mnogo veći i opasniji ciljevi, nego što je to oduzimanje zemlje od nekog seljaka.

Nikad nikome od nas nije došla bilo kakva obavjest da se vrši novi premjer, niti da postoje te neke komisije koje to rade, niti nas je ko pozvao da donesemo na uvid papire o vlasništvu nad tom imovinom“, tvrdi Hasanović.

Po riječima Ramiza Salkića potpredsjednika RS-a, primjer iz Milića, gdje se pod plaštom provođenja zakona, oduzima imovina u vlasništvu Bošnjaka u RS nije jedini.

„U Bratuncu je ranije dodjeljena imovina Medžlisu IZ Bratunac, a u doba pandemije, ponovo oduzeta i dodjeljena općini kroz novoformiranu komisiju i to bez poziva Medžlisa na očitovanje.

Otežan protok ljudi i pošte u prethodnoj godini, vlast u entitetu RS je vidjela kao dobru priliku za provođenje ovog Zakona i realizaciju plana oduzimanja imovine, porije svega, Bošnjacima, raseljenim širom svijeta.

Posebno, ovdje se atakuje i na vakufsku imovinu“. navodi Salkić.

Potpredsjednik RS-a je do sada u nekoliko navrata ukazivao na način na koji se, krijući se iza Zakona donešenog 2018.godine, provodi oduzimanje imovine Bošnjaka u entitetu RS.

„Provođenje ovog Zakona trebalo je zaustaviti do okončanja pandemije jer zastoj u njegovoj primjeni ne bi izazvao štetne posljedice po građane. Posebno, što je svaki zainteresirani građanin morao biti obavješten o vremenu izlaganja nadležne komisije koja je utvrđivala vlasništvo nad imovinom. Nažalost i pored brojnih upozorenja, to se nije dogodilo“, poručuje Salkić, pozivajući građane da dodatno povedu brigu o svojim imanjima i „zaštite ih lično, ili putem opunomoćenika„ poručuje Salkić.

Mnogi Podrinjci  kojima je, bez njihovog znanja oduzeta imovina i uknjižena kao vlasništvo entiteta u kome žive, strahuju da, na osnovu „novog grunta RS-a“ Bošnjaci iz tog entiteta, ne ostanu bez imovine i tako dožive sudbinu svojih predaka koji su nekad živjeli u Užicu, Šapcu i drugim mjestima u Srbiji.

Politički.ba