Švedska nudi pomoć BiH u odlaganju medicinskog otpada za vrijeme pandemije

Izbijanje i širenje COVID-19 pandemije, među ostalim izazovima, pokrenulo je i pitanje postupanja sa otpadom nastalim uslijed ove pandemije iz domaćinstava i zdravstvenih ustanova, te njegovog sigurnog uklanjanja.

Kako bi se riješilo pitanje lošeg upravljanja COVID-19 otpadom, Švedska putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) pruža podršku vlastima kroz efektivno reagovanje i educiranje stanovnika kako da postupaju s ovom vrstom otpada.

– Nepostojanje adekvatnog sistema za upravljanje otpadom, naročito u oblasti prikupljanja, tretiranja i obrade COVID-19 otpada iz domaćinstava sa registrovanim slučajevima, predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i okoliš. Efektivno upravljanje otpadom je od suštinske važnosti kako bi se minimizirao potencijalni sekundarni uticaj COVID-19 na zdravlje i okoliš – navode iz Ambasade.

Odvoji, zaveži, odloži

Upozoravaju da je medicinski otpad toksičan, te da se s njim treba pažljivo postupati.

– Medicinski otpad je toksičan i ako se sa njim ne postupa ispravno, zagađuje okolinu i utiče na zdravlje ljudi. Pandemija COVID-19 jasno je pokazala da postoji hitna potreba za boljim postupanjem sa medicinskim otpadom, kako od strane samih građana, tako i od strane bolnica i industrijskog sektora u Bosni i Hercegovini. Švedska podržava lokalne vlasti u ovoj inicijativi,” ističe Johana Stromkvist (Johanna Strömquist), ambasadorica Švedske u BiH.

Tokom izbijanja epidemije, dolazi do eksponencijalnog rasta stvaranja COVID-19 otpada. Ako se ne prikuplja ili ne tretira na ispravan način, može ubrzati širenje zaraze i predstavljati značajan rizik za medicinsko osoblje, pacijente i radnike koji prikupljaju i tretiraju otpad. COVID-19 otpad se odnosi i na maske za jednokratnu upotrebu, rukavice i drugu opremu za ličnu zaštitu. Ako se ne ukloni pravilno, može doći do gomilanja u našoj okolini.

– Uz podršku Švedske, te putem procjenjivanja praksi za uklanjanje medicinskog otpada, UNDP, kao dio zajedničkog i koordiniranog odgovora Ujedinjenih nacija, će pomoći domaćim vlastima sa nabavkom posebne opreme za uklanjanje medicinskog otpada, postrojenja za tretiranje medicinskog otpada i odgovarajuće lične zaštitne opreme za radnike koji prikupljaju otpad iz domaćinstava” izjavila je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH – naveli su iz Ambasade.